فـروش انواع سـير و فـر آورده هاي سيـر

فروش خلال و پرک سير
خلال سیر پرک سیر خلال سیر پرک سیر خلال سیر پرک سیر
خلال سیر پرک سیر خلال سیر پرک سیر خلال سیر پرک سیر
خلال سیر پرک سیر خلال سیر پرک سیر خلال سیر پرک سیر
آموزش کاشت سیر سیر بذری سیر صادراتی سیر تازه سیر پوست کنده و سیر مروارید خلال و پرک سیر پودر سیر موسیر و پرک موسیر
09189115838
09185051994
09183150746

Email:
info@garliciran.com
خلال سير يا پرک سير همدان داراي کيفيت زيادي مي باشد
کارخانه هاي زيادي به دليل عدم اطمينان علاقه اي به خريد پودر سير را ندارند و خلال سير
(پرک سير) را به خريد پودر سير ترجيح مي دهند ما انواع مختلفي از خلال سير(پرک سير)
را  توليدي مي کنيم
خلال سير(پرک سير) همرا با پوست که از ابتدا سيربا پوست  را شسته و سپس با پوست
خلال مي شود  که اين نوع خلال به دليل اينکه حدود 5 تا 10 درصد ان پوست خود سير مي
باشد بعد از پودر شدن گلوله گلوله و يا سنگ حالت نمي شود
خلال سير(پرک سير) که از سير پوست کنده توليد شده و ديگر پوست داخل ان نيست