فـروش انواع سـير و فـر آورده هاي سيـر

فروش موسير و پرک موسير
۲۰۱۷۰۷۱۰_۱۶۲۹۴۰ IMG_20170527_215921 IMG_20170527_215926
IMG_20170601_133943 IMG_20170601_211438 IMG_20170814_155428
آموزش کاشت سیر سیر بذری سیر صادراتی سیر تازه سیر پوست کنده و سیر مروارید خلال و پرک سیر پودر سیر موسیر و پرک موسیر
09189115838
09185051994
09183150746

Email:
info@garliciran.com